Nurmisen varastolla paperirullia kuljetuksessa

Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Nurminen Logistics Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä sekä Suomen osakeyhtiölain ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (Corporate Governance).

Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla julkisesti internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien, toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmän, sovellettavaksi tulevan lainsäädännön ja muun sääntelyn sekä konsernipolitiikkojen, -ohjeiden ja -toimintatapojen muodostamaan kokonaisuuteen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2020 on julkaistu erillisenä selvityksenä yhtiön verkkosivuilla https://www.nurminenlogistics.com/ajankohtaista/julkaisut/.  Tarkastusvaliokunta sekä Yhtiön tilintarkastaja ovat tarkastaneet sen ja hallitus on hyväksynyt sen. Yhtiö on 5.3.2021 antanut erillisen vuosikertomuksen.

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 74 212 667 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki  osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä.

Toimielimet

Nurminen Logistics Oyj:n johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Niiden tehtävät määräytyvät pääasiallisesti Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisi vuonna 2020 puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen suomeksi ja englanniksi. Ne ja yhtiön muut tiedotteet sekä yhtiön hallintoa koskevat keskeiset tiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla Ajankohtaista-osiossa.