Yhteiskuntavastuu

Nurminen Logisticsin yhteiskuntavastuu syntyy kolmesta toisiinsa liittyvästä elementistä – taloudellisesta vastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja ympäristövastuusta. Haluamme parantaa toiminnan kannattavuutta, huolehtia henkilöstöstä ja heidän osaamisestaan sekä kehittää yhtiön toiminnan ympäristömyötäisyyttä.

Taloudellinen vastuu

Nurminen Logistics kantaa vastuuta konsernin kannattavuudesta ja sen vaikutuksesta sidosryhmiinsä. Hyvä taloudellinen menestys luo mahdollisuuksia ottaa entistä paremmin sidosryhmät huomioon ja kehittää toimintaa täyttämään yhä laajemmin sidosryhmien odotuksia.

Nurminen Logisticsin tärkeitä sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, tavaroiden ja palveluiden toimittajat, rahoitus, ulkopuoliset rahoittajat sekä julkinen sektori.

Sosiaalinen vastuu

Nurminen Logistics on vastuussa omasta henkilöstöstään ja sen hyvinvoinnista. Henkilöstön tyytyväisyyttä omaan työhönsä sekä työympäristöönsä mitataan säännöllisesti. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen yhteydessä tehdään myös esimiesarvio. Tulosten pohjalta suunnitellaan konkreettisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat nousseet tasaisen vakuuttavasti, erityisesti tyytyväisyys esimiehiin ja asioiden sujumiseen omassa yksikössä. 

Jokainen Nurminen Logisticsissa vakinaisessa työsuhteessa  työskentelevä henkilö käy vuosittain tavoite- ja tuloskeskustelun esimiehensä kanssa. Näissä keskusteluissa sovitaan aina henkilökohtaisista tavoitteista ja kehittämistarpeista. 

Nurminen Logisticsin ydinosaamiset

  • Markkina- ja asiakassuuntautuneisuus
  • Liiketoiminnan ymmärrys
  • Aikaansaavuus ja tulossuuntautuneisuus
  • Johtaminen ja vuorovaikutus

Nurminen Logistics tukee ja palkitsee henkilöstöään työssä ja vapaa-ajalla. Yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatiot toimivat tehokkaasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiössä on sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018.

Ympäristövastuu

Nurminen Logistics etsii ympäristöystävällisiä ja tehokkaita kuljetusratkaisuja osana palvelujensa kehittämistä. Kaikilla yhtiön tarjoamilla palveluilla Suomessa on ISO 14001:2015 standardin vaatimukset täyttävä sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

Nurminen Logistics käyttää ympäristöystävällisesti vesivoimalla tuotettua sähköä.