Nurminen Logistics Oyj

Vi bygger framtidens logistik där effektivitet och ansvar förenas. Vi är kända för våra pålitliga leveranser och vår förstklassiga kundupplevelse på asfalt, vatten och järnvägsspår.

Företaget har samlat på sig logistikkunskap under tre sekel med start år 1886. Nurminen Logistics huvudmarknad och tillväxtområden är järnvägslogistik mellan Kina och norra Europa, komplex logistikoutsourcing och hantering av tungt gods och kemikalier.

Företagets aktie är noterad på Nasdaq Helsinki.

Utöver Finland har Nurminen även kontor i de baltiska staterna, Ryssland och Kina.

Nurminen Logistics ambition är att nå fortsatta framgångar genom att differentiera sig med fantastisk kundservice och förmåga att vid behov hitta kreativa logistiklösningar.

Vårt uppdrag

Nurminen Logistics uppdrag är att vara marknadens mest innovativa och förstklassiga logistik- och leveranskedjepartner som ökar sina kunders konkurrenskraft.

Vår vision

Nurminen Logistics mål är att föra marknaderna i norra Europa och Kina närmare varandra genom järnvägs-, åkeri- och terminaltjänster.

Våra värderingar

  • Utvecklas och bli bättre – till nytta för kunden
  • Tillit och trovärdighet
  • Lönsam verksamhet

Nurminen Logistics Oyj by numbers

Professional logistics in three centuries

200
Nurminen people
1886
year founded
100 000
terminal square metres in Finland
Investors

Certifierad kvalitet

Inspecta

Inspecta Sertifiointi Oy har certifierat Nurminen Logistics för företagets kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem. Certifikaten gäller Nurminens tullklarering, spedition, vagnhantering, godstransporter, timmer- och terminaltjänster, inklusive lasthantering, lagerhållning och mervärdestjänster samt specialtransporter och projekttjänster. Certifikaten har tilldelats följande Nurminen-platser: Fredrikshamn, Helsingfors, Imatra, Kotka, Niirala, Raumo, Vaalimaa och Vainikkala. En uppföljningsbedömning genomförs årligen.

  • Kvalitetsledningssystem: ISO 9001:2015
  • Miljöledningssystem: ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljöledningssystem: ISO 45001:2018

AEO

Som ett bevis på tjänsters kvalitet har vi erhållit AOEF-status (godkänd ekonomisk operatör) av finska tullen. AEO är ett globalt säkerhetsprogram förvaltas av olika länders tullmyndigheter, vilket innebär att vår tullklarering och logistikverksamhet har tilldelats ett säkerhetsintyg. Våra kunder drar nytta av vår AOEF-status eftersom den ger förenklade tullförfaranden inom hela EU – ni sparar tid och pengar.

SQAS

Nurminen Logistics-terminalerna i Nordsjö och Mussalö utvärderades år 2019 i enlighet med SQAS-systemet (förpackningslager). SQAS (Safety and Quality Assessment) som utvecklats av CEFIC (European Chemical Industry Council) syftar till att tillhandahålla detaljerad information om tjänsteleverantörers standarder och utvecklingsarbete till CEFIC-medlemsföretagen. SQAS bedömer frågor kring lagerstruktur och säkerhetsteknik, miljö- och säkerhetshanteringssystem, de ledande befattningshavarnas engagemang för dessa system, arbetsmiljö, produktsäkerhet och IT-säkerhet. En uppföljningsbedömning genomförs var tredje år.

Luotettava Kumppani

Vi är del av Vastuu Group Oys Luotettava Kumppani-program (”pålitlig partner”). Tack vare programmet vet du att du alltid kan lita på oss. Tjänsten inhämtar den information som krävs enligt lagen om entreprenörens skyldigheter och ansvar när arbetet utkontrakteras, sammanställer en rapport med denna och håller den uppdaterat.

1886: Företagets ursprung

Lantbrukaren Johan Nurminen (1851–1914) flyttar till staden Raumo. Han börjar göra affärer inom timmer och öppnar varuhus som säljer skeppsförnödenheter och importerade produkter.

Skyltmålaren Wigell får i uppdrag att måla företagsnamnet på butiksfönstret. Han visar initiativrikedom genom att av utrymmesskäl förkorta namnet till John Nurminen.

 

1891-1920:Sjöfartsverksamhetens början

 

Företagets första egna fartyg, den tremastade skonaren Uljas, byggs i Raumi år 1891.

Sjöfarten expanderar snabbt och år 1910 navigerar inte mindre än 22 fartyg under JN-flagg och transporterar sina laster till världens fyra hörn.

År 1913 lämnar Johan över företaget till sonen John. John grundar en speditionsavdelning som en del av sitt handelshus, och under första världskriget växer denna till Finlands största speditionsföretag.

1930-talet: Aktieägare i Kaleva Travel

John Nurminen lägger turism till företagets verksamhet genom att bli aktieägare i resebyrån Kaleva Limited, grundad 1935. Kaleva blir ett dotterbolag till John Nurminen år 1954.

1950-talet: Sjöfartens guldålder

Johns son Matti Nurminen tar över rodret 1946 och ägnar hela sin uppmärksamhet åt speditionssektorn och sjöfarten.

Företaget går in i ångfartygens era och sjöfartsverksamheten når sin höjdpunkt i slutet av 1950-talet: åtta fartyg, eller totalt 40 000 DWT, navigerar med full fart framåt under JN-flagg.

1960-talet: Nedtrappning av sjöfarten och uppstart av speditions- och flygfraktsverksamhet

Efter Suez-krisen beslutar John Nurminens styrelse att trappa ned sjöfartsverksamheten. De sista fartygen säljs 1967.

Företagets fokus flyttas nu till internationell spedition och transport. John Nurminens första lagerlokal byggs vid Helsingfors västra hamn och 1964 startar Nurminen Air verksamhet på Helsingfors flygplats och blir Finlands första flygfraktspeditör. Under 1960-talet påbörjas också vägtransporter till Sovjetunionen och den första transoceaniska transportagenturverksamheten.

1970-talet: Tillväxt och utveckling

Fjärde generationen Nurminen – Juha Nurminen – utnämns till VD 1979.

Företaget expanderar kraftigt. Byggnationen av ett tullterminalnätverk påskyndas av de nya transportagenturerna och genombrottet inom vägtransporter. Flera nya regionalkontor öppnas också inåt landet.

1980-talet: Aktiva inom internationell handel

John Nurminen breddar verksamheten inom internationell handel. Bland affärsområdena kan nämnas export- och importspedition, internationella transporter, vägtransporter i Sovjetunionen, terminal- och lagertjänster, marktjänster för flygbolag, transportagentur, hamnbyrå, mäss- och utställningsspedition och projekttransporter.

1990-talet: Avyttring av traditionell spedition och transport

John Nurminen säljer av den traditionella speditions- och transportverksamheten till ASG år 1995. Företaget fokuserar på speciallogistik, marktjänster för flygbolag, affärsresor och sjöfart.

2000–2002: Fokus på logistik

John Nurminen avyttrar marktjänsterna 2000 och i slutet av 2001 säljer koncernen Kaleva Travel till Kohdematkat Oy. 2001 förvärvar företaget Oy Huolintakeskus AB:s affärsverksamhet och 2002 förvärvas Atlans Oy.

2003: Sammanslagning under ett namn

John Nurminen strävar efter att fördubbla omsättningen under kommande år och detta ambitiösa mål ställer nya krav på koncernens struktur och affärsmodell.

I början av 2003 flyttas hela koncernens affärsverksamhet till moderbolaget när Oy Huolintakeskus Ab, Nurminen Cargo Handling Oy, Nurminen Heavy Oy, Nurminen Maritime Oy, Nurminen Prima Oy och Nurminen TransMec Oy integreras i ett enda företag, John Nurminen Oy.

2003–2004: Tillväxt i enlighet med strategin

John Nurminen fortsätter med fokus på logistik genom att avyttra affärsområden utanför kärnverksamheten: företaget säljer sina flytt- och utställningstjänster och släpverkstäderna åren 2003 och 2004.

John Nurminens strategi är att växa organiskt och genom förvärv i Baltikum. Bolagets utlandsinvesteringar och utvecklingsarbete riktas mot baltiska och ryska verksamheter och företag, medan företaget i Finland arbetar med att stärka affärsenheternas verksamhet genom förvärv och investeringar.

2005: Fokus på grundläggande logistikverksamhet

Under 2005 fortsätter företaget att fokusera alltmer på den grundläggande logistikverksamheten genom att avyttra Fashion Logistics och börja avyttra transportagenturverksamhet.

Företaget förvärvar en andel på 49 procent av den St. Petersburg-baserade järnvägsoperatören ZAO Irtrans och köper samtidigt hela företagets rullande materiel.

Konstlogistiken etableras som ett separat företag och fordonslogistiken förs över till Nurminen Autologistics Oy.

2006: Den viktigaste aktören inom fordonslogistik

2006 förvärvar John Nurminen SkandiaTransport, det ledande svenska fordonslogistikföretaget, och blir den viktigaste aktören inom fordonslogistik i Östersjöregionen.

Nurminen utökar sin verksamhet till ett helt nytt område, medicinska transporter, genom att förvärva majoritetsinnehav i tre privata medicintransportföretag.

2007: Finlands största leverantör av medicinska transporter

2007 säljs konstlogistikföretaget Nurminen Prima och Nurminen Ship Agency grundas som ett separat företag. Fordonslogistiken säljs till ett företag som grundas med finansiering av Capman Oyj. John Nurminen förvärvar 25 procent av det nya bolaget.

Investeringarna inom vårdlogistik fortsätter och John Nurminen växer till Finlands största leverantör av medicinska transporter.

Företaget köper hela aktiekapitalet i ZAO Irtrans och fortsätter att investera i järnvägsvagnar.

I januari 2007 undertecknas ett avtal med Helsingfors stad om markhyra i logistikområdet i Nordsjö hamn. Byggnationen av logistikcentret i Nordsjö påbörjas sommaren 2007 och grundstenen läggs i september 2007.

Den 7 september 2007 tillkännager John Nurminen Oy att logistikverksamheten – järnvägstjänster, tullklareringstjänster, lasthantering och mervärdestjänster, special- och tungtransporter och vårdlogistik – kommer att återuppdelas och börsnoteras på Helsingforsbörsen under namnet Nurminen Logistics den 1 januari 2008.

2008: Nurminen Logistics Plc nytt börsnoterat bolag

I oktober 2008 avyttrar företaget tillsammans med minoritetsägarna medicintransportbolaget Nurminen Care till en fond som förvaltas av Sentica Partners, och fokuserar i enlighet med strategin på logistik och närbesläktade verksamheter.

De första fartygen anländer till Nordsjö hamn den 24 november 2008. Med fartygens ankomst inleder Nurminen Logistics-centret den fullskaliga verksamheten i hamnens logistikområde.

2009: Nytt logostikcenter i Fredrikshamn

För Nurminen Logistics är 2009 ett år som präglas av den globala ekonomiska krisen som får en betydande inverkan på den marknad företaget verkar i. I början av 2009 inleder företaget ett antal affärsjusteringar som svar på den ekonomiska situationen och en svagare efterfrågan på företagets tjänster. Tack vare dessa kostnadsminskningar och ett intensifierat försäljningsarbete lyckas företaget nå ett positivt rörelseresultat i svåra marknadsförhållanden.

I juli 2009 fortsätter företaget strategiimplementeringen genom att ingå avtal om att driva ett nytt logistikcenter i Fredrikshamn i Finland. Verksamheten i det nya centret startar i december.

Som en del av företagets tillväxtstrategi för Ryssland och andra OSS-länder undertecknar Nurminen Logistics ett sjuårigt samarbetsavtal med den ryska järnvägsoperatören Transgarant. Under detta avtal fungerar Nurminen Logistics som Transgarants representant i Finland. Samarbetsavtalet inbegriper ett avtal mellan parterna om gemensam järnvägsvagnsanvändning.

Företaget förvärvar 12 procent av aktiekapitalet i dotterbolaget OOO Huolintakeskus från ryska minoritetsaktieägare. Nurminen Logistics äger nu hela aktiekapitalet i OOO Huolintakeskus.

2010: Sammanslagning av affärsenheter

Nurminen Logistics-organisationen utvecklas. En ny ledningsgrupp inrättas. Samtidigt slås affärsenheterna Nurminen Cargo och Nurminen Heavy samman.

En ny terminalbyggnad på 5 720 kvadratmeter färdigställs i Niirala i oktober och ersätter den gamla terminalen som förstördes i en brand i juni 2009.

2011: Nurminen får AEOF-status

Finska tullen ger i januari 2011 Nurminen Logistics AEOF-status. Aktörer med denna status får förenklade tullförfaranden och färre fysiska och dokumentbaserade inspektioner.

I oktober 2011 utvecklar Nurminen Logistics organisationen för att bättre stödja implementeringen av företagets strategi. Företagets verksamhet delas upp i enheter med målet att vässa och förbättra ledningen. En ny ledningsgrupp inrättas som del av organisationsförändringen.

Företagets enhet i Haxböle och huvudkontoret i Böle flyttar till logistikcentret i Nordsjö i slutet av 2011. Med detta finns all företagets personal i Helsingfors samlad på samma adress.

2012: Från OOO Huolintakeskus till OOO Nurminen Logistics

De företag som ansvarar för den estniska och litauiska verksamheten inom Nurminen Logistics förs in direkt under moderbolaget. Den ryska verksamheten fortsätter som ett separat bolag vars namn byts från OOO Huolintakeskus till OOO Nurminen Logistics.

Nurminens specialtransportfordon når den mest avlägsna platsen i företagets historia via väg, Bratsk i Ryssland. Totalt räknar vägmätaren till över 14 000 kilometer.

2013: Inkorporerad verksamhet

Nurminen Logistics finska affärsenheter för spedition och mervärdestjänster, järnvägslogistik och transitlogistik blir Nurminen Logistics Services Oy, och affärsenheten för specialtransporter och projekt blir Nurminen Logistics Heavy Oy.

2013 undertecknar Nurminen ett avtal med fyra ryska storföretag inom kemisk industri och en viktig rysk byggaktör om transport av deras produkter i täckta vagnar i Ryssland och andra OSS-länder. Nurminen hanterar cirka 200 täckta vagnar åt dessa kunder med långvariga kundavtal.

Nurminen Logistics utför den övergripande maskinleveransen till maskinteknikgruppen Andritz massabruk Svetlogorsk i Vitryssland. Projektleveransen består av mer än 450 transporter, varav ungefär en tredjedel är specialtransporter. Utöver transporterna hanterar Nurminen Logistics den övergripande hanteringen av projektets transportlogistik. Projektets gods lastas på cirka 30 platser runt om i världen.

Massa- och pappersföretaget Sappi konsoliderar all sin sjöfart genom Helsingfors hamn till Nurminen Logistics. Dessutom undertecknar Nurminen ett förlängningsavtal med Metsä Board om hantering av betydande volymer wellpapp i Helsingfors. Pappers- och kartonghanteringsvolymen i Nordsjö hamn kommer att uppgå till cirka 350 000 ton per år, motsvarande cirka 31 000 containrar (TEU).

Nurminen Logistics -koncern

Nurminen Logistics Abp
100 % Nurminen Logistics Services Oy FIN
100 % OOO Nurminen Logistics RUS
51 % Nurminen Maritime Latvia SIA LAT
51 % Nurminen Maritime UAB LTU