Företagsansvar

Nurminen Logistics sociala ansvar inbegriper tre sammanflätade element: ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Målet är att förbättra lönsamheten, ta hand om personalen och deras kompetens och göra verksamheten mer miljövänlig.

Ekonomiskt ansvar

En dimension av socialt ansvar är ekonomiskt ansvar, det vill säga koncernens lönsamhet och dess inflytande på sina intressenter. Ekonomiska framgångar gör det möjligt för oss att ta hänsyn till koncernens intressenter och utveckla verksamheten så att den ännu bättre infriar intressenternas förväntningar.

Nurminen Logistics viktigaste intressenter är personalen, kunderna, ägarna, leverantörer av varor och tjänster, finansiärer, externa finansiärer och offentlig sektor.

Socialt ansvar

Nurminen Logistics tar ansvar för sin personal och deras välbefinnande. Medarbetarnas tillfredsställelse med arbetet och arbetsmiljön undersöks regelbundet. Medarbetarundersökningen inkluderar också en chefsutvärdering. Resultatet föranleder åtgärder som förbättrar arbetsgemenskapen. Medarbetarnöjdheten har ökat stadigt och tillfredsställelsen med cheferna och arbetsmiljön är särskilt hög. 

Alla fastanställda medarbetare på Nurminen Logistics har ett årligt utvecklingssamtal med sin chef. I dessa utvecklingssamtal avhandlas personliga mål och utvecklingsområden. 

Nurminen Logistics kärnkompetenser

  • Marknads- och kundorientering
  • Förståelse för verksamheten
  • Resultat- och målorientering
  • Ledning och interaktion

Nurminen Logistics stöttar och belönar sin personal både på jobbet och på fritiden.

Samarbets- och arbetsmiljöinriktade organisationer arbetar effektivt för att nå gemensamma mål.

Företaget är certifierat för arbetsmiljöledningen i enlighet med ISO 45001:2018.

Miljömässigt ansvar

Nurminen Logistics söker miljövänliga och effektiva transportlösningar som en del av tjänsteutvecklingen.  Alla tjänster som tillhandahålls av företaget i Finland är certifierade i enlighet med miljöledningssystemet i standarden ISO 14001:2015.

Nurminen Logistics använder miljövänlig vattenkraft.